BF 1/2022 Artikkel

ER STYREREN HER I DAG?

Seks av tretten barnehager i Ullensvang kommune får delt styrerressurs, kunne vi lese i Hardanger Folkeblad i desember. Eksempelet er dessverre ikke enestående.

avatar
Hege Valås

Nestleder i Utdanningsforbundet


  • Mars, 2022
  • min lesing

O m jeg ser meg tjue år tilbake, på jobb som pedagogisk leder: Hvor mange ganger fikk jeg spørsmålet: Er styreren her i dag? Utallige. Og like selvfølgelig som spørsmålet var svaret: Selvsagt, jeg skal hente henne. Om jeg hadde vært pedagogisk leder i dag, hadde ikke svaret vært like opplagt. Andelen styrere har de siste årene mildt sagt ikke gått i takt med den økte andelen oppgaver barnehagene er satt til å løse. Dermed er det stadig flere foreldre og ansatte som får et Nei til svar, når de skulle hatt en prat med sjefen for det hele. Skranten kommuneøkonomi og harde prioriteringer gjør at styrerressursen ofte blir en salderingspost, slik som tilfellet er i Ullensvang. Ansvar for større enheter, flere ansatte og flere oppgaver setter styreren i et krysspress. «Mye tyder på at styrerne er overbelastet, og at dette er en rolle der forventningene går utover det man som en person kan makte», skrev Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen i sin sluttrapport (Børhaug m.fl., 2018). Det er reine ord for penga. Men hva blir resultatet om denne trenden fortsetter?
Image

En dårligere barnehage

Kort sagt blir barnehagetilbudet dårligere når styrerressursen svekkes. Alle barnehager trenger en styrer som er til stede og følger opp det pedagogiske arbeidet, foreldrekontakten, personalansvaret og det administrative. Men når oppgavene tiltar og styrerressursen er knapp, blir arbeid delegert nedover. «Det kan se ut til at relasjonen mellom styrernivået og pedagogisk ledernivået kjennetegnes av betydelig arbeidsdeling og delegering. De pedagogiske lederne ser også ut til å få delegert mange oppgaver», skriver ekspertgruppen. Tilbakemeldinger fra våre medlemmer viser videre at delegering av oppgaver nedover gir mindre tid til barna, dårligere oppfølging av foreldrene og svekket pedagogisk ledelse. Utdanningsforbundet har som mål å få en norm for styrerressursen på lik linje med normen for barnehagelærere. Vi tror at dette vil være et svært viktig bidrag til å utvikle barnehagesektoren.

Bemanningsnormen lekker

Pandemien har vært et forstørrelsesglass på en allerede presset situasjon i barnehagene. Vi har sett barnehager som sliter med å holde åpent, fordi sykefraværet er høyt. Vi har sett barnehagelærere som uttaler seg om uholdbare arbeidsforhold, og styrere som omtaler situasjonen som en bemanningskrise. I november gikk Redd Barna ut og ba den påtroppende regjeringen om å gjøre noe med situasjonen. De mener pandemien viser tydelig hvor sårbar bemanningen i barnehagen er. Fra den nye bemanningsnormen ble innført i 2018, har barnehagelærerne vært tydelige: Lovfestingen var et steg på veien, men langt ifra tilstrekkelig. For bemanningsnormen lekker. Lange åpningstider, store barnegrupper og mangel på vikarer ved sykdom bidrar til at normen ikke er tilstrekkelig dagen igjennom. Når styrerne har for mange oppgaver, øker arbeidspresset for det øvrige personalet ytterligere. Utdanningsforbundet Vestland har samlet informasjon blant pedagogiske ledere som viser at disse gjør personaloppgaver som å gjennomføre medarbeidersamtaler, drive sykefraværoppfølging av personale, innhente vikarer, bestille matvarer og utstyr, administrere personalets ferie og drive opplæring i HMS-arbeid. Kort oppsummert bidrar en svekket styrerressurs til lekkasje i bemanningsnormen, slik at barnehagelærerne får mindre tid til de viktigste oppgavene: å være sammen med barna og å planlegge et godt pedagogisk innhold.

Ansvarsfraskrivelse og politisk vilje

Utdanningsforbundet har tatt to aktive initiativ for å ansvarliggjøre myndighetene. For det første var en styrket styrerressurs vårt krav i arbeidstidsforhandlingene i år. Dessverre viste KS ingen vilje til å forbedre avtalen ved å endre på punktet om styrere og ledere. Det er synd, og det viser at arbeidsgiveren for de ansatte i kommunale barnehager skyver ansvaret foran seg ved at de overlater til staten å løse problemene i sektoren vår. At eiersiden ikke tar sitt ansvar, er et problem. Vi trenger flere som drar i samme retning, for å løse de utfordringene barnehagen nå står overfor. Vi trenger eiere og lokale barnehagemyndigheter som er aktive pådrivere for god ledelse av sine barnehager, og som bidrar til at barnehagelærere får gjort den jobben de er satt til å gjøre.

For det andre har Utdanningsforbundet gjennom flere år henvendt seg til de til enhver tid sittende kunnskapsministerne for å si i fra om situasjonen barnehagene står i. Det er derfor svært gledelig å se at det å gjøre noe for å styrke bemanningssituasjonen i barnehagen står høyt på kunnskapsminister Tonje Brennas dagsorden. Nylig uttalte hun at regjeringen vil endre lovteksten for å sikre at alle barnehager har en tilstedeværende styrer. Dette er et betydelig steg i riktig retning.

Så da er det kanskje håp om at både barnehagens grunnbemanning og styrerressursen styrkes i årene fremover. En ting er i alle fall sikkert: For at både barn og foreldre skal få et skikkelig bra barnehagetilbud, er det helt vesentlig at svaret på spørsmålet Er styreren er her i dag? igjen blir Selvsagt!

Card image cap

Gjør som 4000 andre fornøyde barnehagefolk, tegn et abonnent på Barnehagefolk
og få tidsskriftet i posten.
(Du får alle nummerne for inneværende år ved
tegning av abonnement)

Abonner på Barnehagefolk