Tilsvar

HVA ER EGENTLIG «KROPPEN ER MIN!»?

TILSVAR TIL «ET VERKTØY MED SKYLAPPER»


  • Desember, 2022
  • min lesing

Undertegnede har sammen med Siri Søftestad (ph.d.) og Læringsverkstedet utviklet verktøyet «Kroppen er min!». Læringsverkstedet har dekket kostnadene til utvikling av verktøyet, men verken de eller vi krever vederlag fra andre som måtte ta det i bruk. Søftestad og jeg tar kun betalt for kursdagene etter ordinære satser for undervisning.

Vår motivasjon og bakgrunn for å lage dette verktøyet har vokst frem etter å ha arbeidet med fagfeltet i nærmere 30 år. Vi har sett hvor vanskelig det er å avdekke overgrep tidlig nok, og vår erfaring er at barn trenger mye trygghet og mange anledninger før de forteller om vanskelige hemmeligheter i livet. Det er mange årsaker til at det er vanskelig for barn å fortelle om vold og overgrep, men en vanlig grunn barn oppgir, er at de ikke visste at det som skjedde, var uvanlig og ulovlig. Først da de fikk vite dette, våget de å si ifra om hva de var utsatt for. Vår erfaring, støttet av forskning på feltet (Albæk et al., 2019), viser at det også er vanskelig for voksne å ta opp bekymring med barn og at det er krevende å stå i denne bekymringen over tid. Dette kan igjen påvirke hvilken hjelp barnet får.

Kritikk kan være kilder til utvikling

Vi er takknemlige for at «Kroppen er min!» blir evaluert, og at det skrives masteroppgaver basert på bruken og nytten av verktøyet. Hvert eneste ferdighetstreningskurs blir evaluert når det gjelder innhold, nytte og egnethet i barnehagen. Det har også vært gjennomført evalueringer flere steder etter at de har brukt verktøyet over tid. Vi ønsker tilbakemeldinger for å kunne vurdere justeringer av verktøyet. Vi er imidlertid avhengige av at tilbakemeldingene baserer seg på riktig informasjon om hva verktøyet er, og hvordan det er tenkt brukt.

Skogstad har helt rett i at vi ikke jobber med temaet barns naturlige seksuelle utvikling i verktøyet. Vi har likevel de siste årene hatt med en kort gjennomgang av hva som kjennetegner normal og sunn utvikling, bekymringsfull seksuell atferd og skadelig seksuell atferd. Vi benytter «trafikklysmodellen » (Hegge, 2016), som er anerkjent i Norge til dette formålet. Det er viktig at barnehagelærere har kunnskap om barns naturlige seksuelle utvikling og kroppsnysgjerrighet. Vi ønsker at pedagogene skal få økt kunnskap om og ikke minst trygghet rundt naturlig seksuell utvikling, selv om det ikke har stor plass i vårt opplegg. Vårt verktøy har fokus på å forebygge og avdekke krenkelser mot kroppen. Det er ikke en tilsiktet effekt dersom barn blir begrenset i kroppsnysgjerrighet og seksuell lek i barnehagen. Jeg er enig med Skogstad i at det kan ha sammenheng med usikkerhet hos de ansatte, men jeg savner løsningsforslag i hennes diskusjon. Vi tror at økt trygghet på tematikken vil bidra til at man kan se forskjell på det som er sunt og normalt, og det som kan være bekymringsfullt. Underveis vil det kunne begrense den normale leken, men gevinsten på sikt er stor.

Hva er egentlig «Kroppen er min!»? «Kroppen er min!» er et samtaleverktøy til bruk i førskolegrupper (basert på bl.a. Søftestad & Andersen, 2014 og Søftestad, 2018). Verktøyet er utviklet med utgangspunkt i erfaring og forskning på fagfeltet (Steine et al., 2016; Gamst, 2016). I vårt fagdokument fremgår det tydelig hva som er hovedmålsettingene med «Kroppen er min!»:

  1. Å styrke barnehageansattes kompetanse på å kommunisere med barn om kropp, grenser, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.
  2. Å styrke barnas begrepsapparat, selvfølelse, egenverd og respekt for sin egen og andres identitet, kropp og grenser.
  3. Å styrke mulighetene for å avdekke krenkelser som omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn.
  4. Å forebygge fremtidige krenkelser som omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep ved at barna lærer å respektere andres kropper og grenser.

Det gjennomføres fire samlinger med førskolegruppen, som starter med temaet, fortsetter med felles aktiviteter som utdyper temaet (bl.a. forming, rollelek og spill), og avsluttes med et felles måltid. Dette gjøres for å «runde av» temaet og hjelpe barna i overgangen til frilek.
Alle samlingene har to målsettinger. Hvordan pedagogene oppnår disse målene, er helt opp til hver enkelt. De bruker sin kunnskap og erfaring, men får en idebank som de kan bruke frem til de finner «sin vei» i dette. Alle samlingene baserer seg på å invitere barna til samtale.

Opplæringen består av en basisdel med tolv timers undervisning om temaene grov omsorgssvikt, vold, seksuelle overgrep, traumeforståelse og traumebevisst tilnærming samt kommunikasjon med barn. Dette tilbys alle ansatte i barnehagen for å sikre en felles faglig plattform. Pedagoger tilbys i tillegg et ferdighetstreningskurs (syv timer), der vi øver på:
– Å holde samlingsstundene
– Planlagte samtaler med barn vi er bekymret for
– Å følge opp spontane utsagn som kommer fra barna.

Etter gjennomført kurs skal pedagogene øve videre på disse ferdighetene med kollegaer i sin egen barnehage. På denne måten har både pedagoger og fagarbeidere fått øve på hvordan de skal følge opp spontane utsagn fra barna. Det legges særlig vekt på å unngå ledende spørsmål og at det skal være en åpen og undrende dialog. Videre inngår informasjonsmateriell til foreldre.

Image

Totalt har flere tusen ansatte fra mer enn hundre barnehager deltatt i basisopplæringen, og mer enn 400 pedagoger har deltatt i ferdighetstrening i «Kroppen er min!» Mange barnehager har nå fire års erfaring i å bruke verktøyet, og evalueringene er veldig gode.

Rammeverk heller enn læringsprogram/modell

Læringsverkstedet og vi hadde et felles ønske om å lage et kommunikasjonsverktøy som barnehagens egne ansatte kunne drifte, og hvor vi sikret at viktige temaer ble løftet frem. Verktøyet tok form etter betydelige innspill og mange drøftinger med både pedagoger og styrere. For oss var det viktig å lage et rammeverk snarere enn en modell eller mal. Barnehagelærere er forskjellige mennesker med ulik kompetanse og erfaring, og barnegruppene er også svært uensartet. Det var derfor viktig å lage et opplegg der hver enkelt fikk mulighet til å utøve faglig skjønn ut ifra hvordan de ønsker å bruke verktøyet, men hvor vi sikrer at pedagogene undrer seg sammen med barna om de samme temaene. Et rammeverk gir også rom for tilpasning til ny kunnskap, uten at pedagogene må læres opp i et helt nytt verktøy. Å kritisere samtaleverktøyet slik Skogstad gjør i sin artikkel ved å hevde at «Kroppen er min!» er et eksempel på et læringsprogram basert på manualtenkning, er derfor vanskelig å imøtekomme.

Å kritisere samtaleverktøyet slik Skogstad gjør i sin artikkel ved å hevde at ‘Kroppen er min!’ er et eksempel på et læringsprogram basert på manualtenkning, er derfor vanskelig å imøtekomme

Oppklaring av feil i Skogstads artikkel

Skogstad hevder at «Kroppen er min!» bruker en TV-serie i fire deler fra NRK Super når vi skal introdusere temaene i samlingsstundene. Dette er ikke riktig. Ingen filmer blir brukt som introduksjon til temaene. To av disse filmene har dessuten aldersgrense ni år og egner seg ikke til bruk i barnehagen og blir derfor heller ikke anbefalt av oss. De to andre filmene har aldersgrense seks år, og vi har vurdert at i en trygg setting med omsorg og gode pedagogiske rammer er det forsvarlig å se disse sammen med barna. På forhånd skal foreldrene ha blitt informert om dette på foreldremøte, der de også oppfordres til å se filmene hjemme sammen med barna før de skal vises i barnehagen. Gjennomgående i «Kroppen er min!» sier vi at vi ønsker å bruke så få konkreter som mulig. Vi tror at noen barn kan trenge det, men vi tror også det kan virke begrensende på barn som ikke kjenner seg igjen i det som blir vist eller fortalt, selv om de kan ha opplevd krenkelser og overgrep. Etter 30 år på fagfeltet er vi kommet til at vi må undre oss sammen med barna mer enn å undervise barna. Dette standpunktet fremkommer helt tydelig og eksplisitt i bakgrunnsdokumentet som alle deltakerne får, samt i ferdighetstreningen.

I Skogstads fremstilling hevder hun at samtaleverktøyet gir barnehagelærerne «ord og setninger som er nødvendig for å kunne formidle kunnskap om kropp, grenser og seksuelle overgrep». Dette er i beste fall en misforståelse. Vi legger vekt på at barnehagelæreren ikke skal fortelle barna om ulike benevnelser på kroppsdeler eller hendelser. Vår erfaring er at det ikke alltid er hjelpsomt for et barn å høre at det heter guttetiss/tissemann/penis, jentetiss/ tissekone/vagina eller noe annet hvis barnet selv sitter med erfaringer der helt andre ord er brukt. Vi har møtt barn som kaller tissen for mopeden fordi det var den betegnelsen onkelen brukte når han penetrerte dem og «kjørte» rundt i stua som om de kjørte moped. En jente var livredd for å «gå på skjær» fordi det var akkurat det pappa hadde kalt det når han badet med henne i badekaret og det plutselig gjorde veldig vondt. For å få tak i denne typen erfaringer må vi undre oss sammen med barnet, og vi må være like nysgjerrig på det som er tilforlatelig, som det som er bekymringsfullt. «Hva kaller dere det dere tisser med? Er det noen andre som kaller det for noe annet?» vil være spørsmål som inviterer til barnets egne ord og erfaringer. Skogstad problematiserer at vi i fagdokumentet har en setning om at «barn ikke trenger kunnskap om voksenseksualitet og forplantning for å kunne gjenkjenne seksuelle overgrep». Hun hevder at fagdokumentet assosierer barns seksualitet med voksenseksualitet. Setningen i fagdokumentet er tatt med nettopp for å markere det skillet.
Å hevde at samtaleverktøyet er en del av en bekymringsindustri, får stå for Skogstads regning. Vi fremholder veldig klart og tydelig at vi er opptatt av barns erfaringer, på godt og vondt. Vi er opptatt av at vi voksne må skape arenaer der det blir mulig for barn å fortelle om vanskelige livshendelser og overgrep. For å få til dette trenger vi voksne som klarer å se og tør å handle. Vi har en rekke eksempler på at det har blitt avdekket både vold og seksuelle overgrep etter bruk av «Kroppen er min!». Barn har fortalt om krenkelser og overgrep fra andre barn i barnehagen, fra større barn og fra voksne. Saker har endt med både domfellelser og tilståelser, men viktigst er det at barns stemme blir hørt.

Voksnes ansvar

Vi er sikre på at vi trenger voksne som skjønner at de må forberede seg og øve sammen med andre voksne, for å bli bedre i møte med barns smerte. Derfor trener vi på vanskelige samtaler. Vi gjør det ikke for å lete etter overgrepshistorier, men for å kunne gripe fatt i de erfaringene som faktisk er der. Alle casene vi øver på, er reelle saker fra barnehagebarn. Vi kan ikke overlate arbeidet til tilfeldighetene, der voksne med manglende erfaring og kompetanse overser tegn og signaler, eller ser, men ikke orker å handle eller feiltolker det de ser. «Kroppen er min!» kan utvikles og forbedres, men barn kan ikke vente til det finnes et «perfekt» verktøy. Vi vet at det går lang tid fra barn utsettes for seksuelle overgrep til det blir kjent for voksne – over 17 år, ifølge den norske «Lisaundersøkelsen» (Steine et al., 2016, 2017). Dette gapet ønsker vi å gjøre noe med, og derfor vil vi skape arenaer der barn blir invitert, der de får høre andre barns betegnelser på kroppsdeler, og der de får høre at vonde hemmeligheter ikke skal være hemmelig. Vi tror at vi er med å forebygge seksuelle overgrep i fremtiden ved at disse barna vet mer om hva som er lov og ikke lov, og hva de kan gjøre hvis de skulle bli utsatt for noe senere i livet. Tenk om alle femåringer i dette landet kunne få vite at det ikke er lov å ta andre på tissen hvis de ikke vil, og at vonde hemmeligheter ikke skal holdes hemmelig.

Card image cap

Gjør som 4000 andre fornøyde barnehagefolk, tegn et abonnent på Barnehagefolk
og få tidsskriftet i posten.
(Du får alle nummerne for inneværende år ved
tegning av abonnement)

Abonner på Barnehagefolk