Tilsvar

Debatt om «Kroppen er min!»

Verktøy eller trygge barnehagelærere?
Jeg har lyst til å takke Inger-Lise Andersen for et konstruktivt og godt tilsvar og er glad for muligheten til å oppklare samt presisere noen forhold.


  • Desember, 2022
  • min lesing

Først og fremst vil jeg utdype hva jeg mener med manualtenkning siden dette er et begrep man ikke kjenner seg igjen i. Med manualtenkning mener jeg at verktøyet har en mal på hvordan man kommuniserer med barn om seksuelle overgrep og at ved å følge oppskriften kan man oppnå målet med verktøyet. I verktøyets rammer kreves det skjønnsutøvelse, men profesjonaliteten forflyttes allikevel fra barnehagelærer til verktøyet. Fokuset blir fort på teknikk, handling og kunnskap. Informantene fra studien min fremhever tryggheten i å følge en mal i kommunikasjonen med barna siden de er så usikre på temaet. Sosiologen Grete Marie Skau (2017) skriver at kompetanse også må også innebære skjønnsutøvelse. Dette kan man ikke lese seg til. Skjønnsutøvelse må trenes opp over tid for å kunne sette teori ut i praksis på en hensiktsmessig måte.

Ifølge Pettersen og Østrem (2012) er verktøyene som benyttes i barnehagene mest rettet mot problemer som kanskje kan inntreffe en gang i livet. Verktøyene fremstilles som standardiserte, passende for alle barn, og ett av argumentene for å ta i bruk verktøyene i barnehagen er at barnehagelærerne mangler kompetanse på området. Verktøyfokuset inngår derfor i en voksende bekymringsindustri som er satt i et system.

Jeg er enig i at verktøyet legger opp til en åpen dialog med barna hvor seksuelle overgrep kan komme til uttrykk verbalt på ulike vis. Derimot sier mine informanter at verktøyet:

Det handler om kunnskap vi ikke har hatt. Det er så bra at verktøyet sier hvordan jeg kan ordlegge meg, hva man kan si og ikke si. Dette har vært vanskeligere tidligere, siden det er såpass alvorlig, kan det fort bli feil.

Jeg var veldig usikker på temaet før. Føler det har gjort meg tryggere. Vi lærte dette med at ord kan bety noe annet, og en ser på barn på en helt annen måte og er trygg på å snakke med barna om de ikke har det greit, og stå mere i det

Slik jeg oppfatter det gir verktøyet ansatte ord og begreper i møte i kommunikasjon med barn om dette temaet. Samtidig anerkjenner jeg at verktøyet skaper en økt forståelse for at barns overgrep kan kommer til uttrykk verbalt på mange ulike vis. Begge forhold kan man si er en styrke med verktøyet.

Mine informanter fremhever at verktøyet nokså ensidig tematiserer avvik og seksuelle overgrep. Mitt poeng er at barn tidlig bør få et sunt forhold til sin egen seksualitet med dette som en hovedramme vil det være lettere å snakke om det som ikke er greit. Da får man det beste fra to verdener – noe mitt poeng er. Når det gjelder deres presisering av at det kun brukes to av de fire filmene jeg henviser til i enkelte sammenhenger, tar jeg det til etterretning. Jeg ser at informasjonen fra mine informanter kan være mistolket på dette punktet.

Til sist er jeg glad for at det etterlyses løsningsforslag. Min grunnleggende holdning er å bygge barnehagelæreres kompetanse under utdanningsløpet på en slik måte at man har et solid fundament for både fremming av barns utvikling, men også evne til å håndtere de mer sjeldne tilfellene knyttet til seksuelle overgrep. Vi må kompromissløst søke å utdanne trygge, selvstendige og reflekterende ansatte i barnehagene som evner å både se og følge opp ulike bekymringer.

Jeg opplever at vi har samme mål for øyet. Vi ønsker at barn som utsettes for seksuelle overgrep skal fanges opp tidligst mulig, og at barnehagen er en svært sentral arena i denne sammenhengen. Det som diskuteres er dermed hvordan vi best kan lykkes med dette. Er det gjennom verktøy eller er det gjennom å utvikle tryggere barnehagelærere som i enda større grad er oppmerksomme og handlekraftige? Jeg mener det siste.

Card image cap

Gjør som 4000 andre fornøyde barnehagefolk, tegn et abonnent på Barnehagefolk
og få tidsskriftet i posten.
(Du får alle nummerne for inneværende år ved
tegning av abonnement)

Abonner på Barnehagefolk