Debatt

Utdaterte Udir

La oss sammen ta en titt på Utdanningsdirektoratets nettsider om digital kompetanse i barnehagen og måten personalet blir fremstilt på.

På nettsidene til Udir står det at Utdanningsdirektoratet er Kunnskapsdepartementets utøvende organ for barnehage, skole og fagopplæring, og at direktoratet skal sette opplæringspolitikken ut i praksis (Utdanningsdirektoratet, 2023). Udirs nettsider har noen fremstillinger av barnehagens ansatte og virksomhet som det er all grunn til å stille spørsmålstegn ved.

Har Utdanningsdirektoratet tatt høyde for den helhetlige barnehagepedagogikken i sine karakteristikker av ansattes praksis på deres nettside? Det hele virker noe utdatert.

Som UH-ansatt inn i flere Regionale Kompetanseutviklingsprosjekt, ReKomp, har jeg over tid samarbeidet i partnerskap med flere personalgrupper for å utforske og utvide faglig virksomhet i barnehagen og UH-sektor. La meg først presisere at jeg stadig møter ansatte som jobber godt faglig med digitale praksiser i det pedagogiske arbeidet; blant annet med opphavsrett, kildekritikk, skjermtid, bildedeling og personvern – noe som bidrar til utforskning og utvider deres faglige vurderinger. Dette er i tråd med ansvaret for å utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier, slik det står i rammeplanen (KD17). Dette er ikke noe personalet kan velge bort, det er en del av barnehagens samfunnsmandat. Det gjør de ansatte jeg har samarbeidet med. Men de har samtidig oppmerksomheten rettet flere steder; mandatet fordrer at de også har en helhetlig tilnærming til barnas utvikling, barndommens egenverdi. Dette er en forutsetning for at personalet skal kunne møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet. Barnehagen skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (KD17, s. 7). Dette inkluderer det digitale grunnlaget.

Ikke alle er klar over dette. Har Utdanningsdirektoratet tatt høyde for den helhetlige barnehagepedagogikken i sine karakteristikker av ansattes praksis på deres nettside? Det hele virker noe utdatert. Under overskriften «Utvikle digital kompetanse i barnehage» innledes det riktignok med å sitere rammeplanen, men rett etterpå listes det opp en rekke «karakterer i ansattgruppa». Disse karakteristikkene kan, ifølge Udir, «illustrere ulikhetene som finnes i personalgruppa». Videre hevdes det at disse gjerne kan brukes som «utgangpunkt for drøfting i personalet, og dermed gjøre det mulig å nytte tanker til personalets behov for å utvikle egen praksis» (Udir, 2020).

Vi får blant annet presentert «Per Positiv» og «Bjørg Bekymret».

Vi får blant annet presentert «Per Positiv» og «Bjørg Bekymret». Per Positiv er god teknologisk, har stort engasjement og stor vilje til egenlæring, mens Bjørg Bekymret er en «godt voksen» dame som ikke har vært på kurs og som kjenner seg «fraløpt av teknologi», siden alle rundt henne kan mye mer. Det stilles refleksjonsspørsmål om hvordan man kan inspirere Per til å bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet og hvordan man kan få Bjørg til å senke sine teknologiske skuldre, slik at hun kommer over «kneika og ser muligheter».

Teksten fra Udir er, etter min mening, en feiltolkning og feiloppfatning av barnehagen som pedagogisk virksomhet og lærende organisasjon. Barnehagen blir i denne teksten fremstilt som et uprofesjonelt sted med stereotypiske beskrivelser av mennesker, hvis kompetanse er tilstrekkelig beskrevet med et bokstavrim (Per Positiv). I tillegg blir motstand eller uenighet redusert til bekymring og kunnskapsmangel (Bjørg Bekymret).

Undervurdering av faglig integritet er ikke nytt for barnehagefeltet, og det må forventes at Utdanningsdirektoratet heller er med på å bygge opp, enn å bryte ned denne integriteten. «Jeg trodde vi i 2018 var kommet dit at vi var enige om at «barnehagetante»-tittelen er utgått på dato», skriver Åshild Fagerjord (2018). Ja, Åshild, året er 2023, og nå kan du også velge mellom blant annet Per Positiv og Bjørg Bekymret. Jeg tror, som Fagerfjord, at det ikke er «vondt ment», men problemet er at slike forestillinger bidrar til å redusere barnehagens faglige, profesjonelle pedagogiske arbeid til en praksis styrt av private ønsker og personligheter.

Det er fortsatt en vei å gå når det gjelder status for barnehageansatte. Det er behov for at barnehagelærere er tydeligere og synligjør det pedagogiske arbeidet og deres faglighet som profesjonsutøvere. De må heve stemmene sine. Samtidig bør en hel barnehagesektor forvente at Utdanningsdirektoratet utarbeider mer fagligrettet og oppdatert innhold på sine nettsider – også for barnehagene.

Referanser

Sandra Elise Sekkouri er barnehagelærer og høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold og jobber blant annet med Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (ReKomp)

Card image cap

Gjør som 4000 andre fornøyde barnehagefolk, tegn et abonnent på Barnehagefolk
og få tidsskriftet i posten.
(Du får alle nummerne for inneværende år ved
tegning av abonnement)

Abonner på Barnehagefolk