BF2/2023 - Leder

VILKÅR PÅ VILLE VEGAR

I vinter snakka eg med ein barnehagelærar som hadde byrja i ny jobb på ei småbarnsavdeling. Dei første vekene i barnehagen hadde ho merka seg at denne avdelinga konsekvent berre nytta seg av eitt av uteområda. Barnehagen hadde eit rikt uteområde med fleire ulike soner og leikeplassar, som alle inviterte til mykje ulik utforsking, motoriske utfordringar og leik. Men denne småbarnsavdelinga var altså alltid ute på det same, vesle området, noko denne barnehagelæraren stussa på. Kvifor? Ein dag spurde ho om dei kanskje kunne ta med barna til eit av dei andre uteområda. Då fekk ho til svar frå den pedagogiske leiaren: «Nei, det tykkjer eg ikkje. Dei andre områda er litt større, og jo mindre område småbarna leikar på, jo lettare er det å lukta når dei har bæsj i bleia.»

avatar
Birgitte Fjørtoft

Redaktør Barnehagefolk


  • juni, 2023
  • min lesing

D ette temanummeret er ei undersøking av alle dei tallause faktorane som spelar inn på kva moglegheiter barnehagebarna har for å utfalda seg i ei verd som enno er ganske ny for dei. Det er mykje kraft i den ibuande nysgjerrigheita deira og deira utforskartrong, men for at utforskinga skal kunne bli så rik som barna har behov for – og rammeplanen legg opp til – krevst det ein del i tillegg. I nummeret kan de lesa om materiale, romlege moglegheiter, pedagogisk takt, samspel og leik. Kva, korleis og på kva måtar utforskar barna i barnehagen?

Men sjølv om ein har all verdas leikemateriell, arkitektutforma bygningar eller fantastiske verkstadrom, trur eg utforskinga uansett blir fattig viss ikkje eitt sentralt vilkår er på plass: den profesjonelle tilsette.

Men sjølv om ein har all verdas leikemateriell, arkitektutforma bygningar eller fantastiske verkstadrom, trur eg utforskinga uansett blir fattig viss ikkje eitt sentralt vilkår er på plass: den profesjonelle tilsette

Det er barnehagelærarane og styrarane som har det profesjonelle ansvaret som profesjonsutøvarar, og som er forplikta på eit samfunnsmandat, eit etisk verdigrunnlag og ein kunnskapsbase. Men alle som jobbar i barnehagen, skal vera profesjonelle. Det inneber at me skal ta avgjerder og utøva ein praksis med utgangspunkt i fagleg skjønn og profesjonsetikk – ikkje private ønskjer, kjensler og behov. Viss eittåringane vil krabba opp og ned på puffen for n’te gong, er det irrelevant om du tykkjer det er kjedeleg med denne gjentakinga. Då er du forplikta til å støtta barna i utforskinga og også gjere den rikare ved å tilføra nye utfordrande element. Viss ein av toåringane støtt og stadig blir ekskludert frå leiken med dei andre, er ditt eventuelle ubehag ved å ta tak i situasjonen underordna. Då inneber ansvaret ditt å stå i dette og handla til barnet sitt beste. Viss ein treåring græt seg gjennom dagen, kan du ikkje bli oppgjeven og snu deg vekk. Då må du jobba med dine eigne kjensler og ta i bruk eller tileigna deg kunnskap om kva gråten kan signalisera. Viss regnet høljar ned og fireåringane har forventningar om sølepytthopping og slushcafé etter lunsj, då speler det inga rolle om du tykkjer det er kaldt og kvir deg for å vera ute. Då er jobben din å kle deg etter vêret og bidra til spennande undersøkingar og vassleik saman med dei. Viss femåringane vil krabba rundt i skogen for å undersøkja insekt, er det underordna om du gruar deg til klesskift og garderobeopprydding etterpå. Då støttar du opp under engasjementa og hentar heller forstørringsglas og behaldarar for vidare utforsking av krypa.

Og viss toddlerane sin motoriske og leikande utfalding blir utvida på eit av dei større leikeområda på uteleikeplassen, då duger rett og slett ikkje argumentet om luktande bleier. Dette kan kanskje opplevast som strengt, men eg meiner det er heilt grunnleggjande at me barnehagetilsette går ein ekstra runde med oss sjølve når me i ein situasjon instinktivt føler for å avslå eit initiativ, seia nei til ein aktivitet eller avvisa eit forslag – anten det kjem frå barn eller kollegaer. Me må reflektera over om praksisen vår opnar eller lukkar for barns sosiale, leikande, motoriske, sanselege og estetiske utforsking av verda. Gjer me ikkje det, blir profesjonaliteten sett på spel og barnas høve for ein barnehagekvardag i eit stimulerande miljø som støttar opp om lysta deira til å leika, utforska, læra og meistra, innskrenka. Då er vilkåra for utforsking på ville vegar: vegar utan fagleg skjønn, pedagogisk refleksjon og profesjonsetiske vurderingar.

i desse dagar går me inn i sommaren, og planar, personalkabalar og pedagogiske visjonar blir diskutert rundt omkring i barnehagane. Eg håpar denne utgåva av Barnehagefolk kan inspirera til utforskande praksisar, nysgjerrig pedagogikk og tilsette som stadig er på leiting etter vilkår som kan forbetrast for å vareta den ibuande leikelysta til barna.

God lesnad!

Card image cap

Gjør som 4000 andre fornøyde barnehagefolk, tegn et abonnent på Barnehagefolk
og få tidsskriftet i posten.
(Du får alle nummerne for inneværende år ved
tegning av abonnement)

Abonner på Barnehagefolk