Artikkel

ET VERKTØY MED SKYLAPPER

En analyse av samtaleverktøyet «Kroppen er min»
Innføring av et forebyggingsverktøy som er ment som en veileder, kan føre til usikkerhet, skam og frykt om ikke de ansatte har grunnleggende kunnskap i bunn.


  • Desember, 2022
  • min lesing

Før jeg begynte på masterstudiet i psykososial helse ved Universitetet i Agder, jobbet jeg som barnehagelærer. Der opparbeidet jeg meg erfaring med samtaleverktøyet Kroppen er min i møte med femåringer. Jeg merket raskt at det ga meg en trygghet når jeg skulle samtale med barn om seksuelle overgrep. Gjennom verktøyet ervervet jeg blant annet kunnskap om nye begreper jeg kunne bruke i det praktiske arbeidet.

Behov for forskning


Jeg hadde inntrykk av at noen av barna syntes at det var gøy og spennende å bruke verktøyet. Vi benyttet filmer, og enkelte barn syntes at filmene var ekle. Da jeg drøftet dette på et foreldremøte, og enkelte foreldre ga tilbakemelding om at noen av barna hadde blitt engstelige av samtalene og filmene, ble jeg interessert i temaet. Ettersom verktøyet er relativt nytt – det ble tatt i bruk av barnehagelærere først i 2018 – er det et behov for å utforske bruken i en barnehagekontekst. Hvordan opplever barnehagelærere kompetansen som verktøyet presenterer? Verktøyet har ikke vært utforsket i litteratur og forskning, og jeg fant heller ikke noe kritikk av Kroppen er min i evalueringene som er foretatt. Her beskrives det bare at ansatte stort sett er fornøyd med verktøyet.

Flere av barnehagelærerne fortalte at barna lekte seksuelle leker i barnehagen i mindre grad etter bruken av samtaleverktøyet. Funnene mine viser at barnehagelærerne opplevde endringer hos barna etter bruk, ved at barna var blitt mer bevisste på å skjule kroppen sin for andre

Kritikk av samtaleverktøyet

I et debattinnlegg i Dagsavisen 4. november (2021) er sosiolog og førsteamanuensis Mari Pettersvold og professor i pedagogikk Solveig Østrem generelt kritiske til verktøy som har blitt innført i barnehagene. Utviklere av slike verktøy er ikke nødvendigvis barnehagelærere som kjenner barnehagens mandat, og det er med andre ord ofte ikke dem som vet hvor skoen trykker, som har bedt om verktøyene. Mange barnehagelærere er kritiske til programmer og opplever at verktøyene står i veien for å gjøre en god jobb; de snevrer inn muligheten for å utøve skjønn. Når en kommune først har inngått et samarbeid om innføring av et verktøy, er det som om kritikken ikke spiller noen rolle. Derfor bør kommunene å være lyttende til kritikken som kommer, for å utvikle og forbedre verktøyene.

I barnehagene settes det stadig inn nye læringstiltak i form av verktøy eller programmer. Et av disse tiltakene er å innføre forebyggingsverktøy som skal hjelpe ansatte i å oppdage seksuelle overgrep. Det er ikke noe galt i å drive med seksualopplysning rettet mot barn, men det finnes ingen nasjonal standard for hvordan slik undervisning skal foregå i barnehager i Norge. Det blir derfor opp til hver kommune hvordan de kommuniserer med barn om for eksempel seksuelle overgrep. Dermed tilbys barnehagene mange ulike forebyggende læringsprogrammer basert på manualtenkning, som skal styrke personalets kompetanse om disse temaene.

Samtaleverktøyet Kroppen er min, som er utviklet av sosionomene Inger Lise Andersen og Siri Søftestad i samarbeid med Læringsverkstedet barnehage, er et eksempel på dette. Her bruker de private aktørene TV-serien Kroppen min eier jeg i fire deler fra NRK Super når de introduserer temaene de skal undervise om. Stine Kühle-Hansen er autorisert sexolog og universitetslektor, og hun er fagansvarlig for manuset, som hun skrev sammen med regissøren Marianne Müller i Bivrost film (Müller & Kühle-Hansen, 2017). Verktøyet brukes i mange kommuner i Norge, og et premiss for verktøyet er at det finnes en rekke problemer som må forebygges, og at barn skal lære seg å sette grenser for å unngå krenkelser av sin egen kropp.

Pettersvold og Østrem (2021) mener det mangler en kritisk diskusjon rundt definisjonsmakten de profesjonelle får ved å bruke et verktøy. Dette problematiser jeg i min kvalitative masteroppgave. I den kommer det frem at samtaleverktøyet bidrar til mye usikkerhet om seksuell utvikling, seksuelle overgrep, avdekking og å melde inn bekymringer om barn. Barnehagelærerne gir uttrykk for at de er usikre på hvordan barn bør bli møtt når de leker seksuelle leker med jevnaldrende i barnehagen (Skogstad, 2022a). Dette viser at det er behov for mer kompetanse på området slik at barn blir møtt med trygge ansatte i barnehagen med aksept for at det er normalt med seksuelle følelser. Funnene mine viser at barnehagelærerne opplevde endringer hos barna etter bruk av samtaleverktøyet. Barna var blitt mer bevisst på å skjule kroppen sin for andre, og de lekte seksuelle leker i barnehagen i mindre grad enn tidligere.

Jeg stiller meg derfor kritisk til at barnehagene tar i bruk et slikt verktøy, uten å sikre at barnehagelærere på forhånd har kunnskap om det som er normal seksuell utvikling hos barn

Direkte spørsmål om sensitive tema

Hovedmålsettingen med verktøyet er å styrke barnehageansattes kompetanse på å gi barn kunnskap om kropp, grenser og seksuelle overgrep. Barn skal få en forståelse av at seksuelle overgrep er ulovlig, slik at de lettere skal kunne si ifra til en voksen. Barnehagelærerne opplevde at samtaleverktøyet ga dem trygghet når det gjaldt å snakke med barna om sensitive temaer, og de beskrev at kunnskapen ga dem en manual for hvordan de kunne lære barna å sette grenser for kroppen. På denne måten kunne barna informere om det som er galt, og si fra til en ansatt hvis noe skjer. En av dem sa: «Det er så bra at verktøyet sier hvordan jeg kan ordlegge meg, hva man kan si og ikke si» (Skogstad, 2022a).

Samtaleverktøyet ga altså barnehagelærerne ord og setninger som var nødvendige for å kunne formidle kunnskap til barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep. En kan hevde at utformingen av samlingene var lett å forholde seg til, og at selve verktøyet har ført til at de har blitt trygge på å snakke om temaet:

«Det som er veldig bra med kursingen av samtaleverktøyet, er de direkte og åpne spørsmålene. Du lærer at du kan spørre barna direkte i samlingene. Etter samlingene er jeg ikke redd for å spørre barna om de er nedfor: Er det noe som har skjedd? Er det noen som har gjort noe med deg som du ikke liker? Det var ikke slik før, man er mer direkte nå, og man tør å spørre.»

Når temaet for det en skal snakke om, er definert på forhånd, vil samtalen bære preg av asymmetri. Samtalene i samlingene er instruerende, argumenterende og forklarende. Den ansatte har en styrende tilnærming, som gir barnet lite rom for innspill og initiativ. Som profesjonell yrkesutøver bør en derfor reflektere over og analysere sin samtalestil for å se hva som dominerer når en bruker verktøyet.
En kan også problematisere om samtalegrupper egner seg til å snakke med barn om sensitive temaer og seksualitet. Selv om barn kan ha nytte av å dele kunnskap og erfaringer med hverandre og de ansatte, har de rett til et privatliv og rett til å beskytte sin bluferdighet på det seksuelle området.

>System eller indre trygghet? Kjenner barnehagelærerne denne tryggheten fordi det settes i system, eller fordi verktøyet hjelper dem med å få denne tryggheten innenfra? Det kan tenkes at det handler om det første. På den annen side skal man ikke undervurdere det å ha en fast ramme på en utrygg grunn. Å kommunisere med barn krever tid og trening. Som sosiologen Greta Marie Skau skriver, er de personlige egenskapene viktige, siden en yrkesutøver har lett for å sette søkelys på handling, kunnskap og teknikk (Skau, 2017). Den personlige kompetansen kan man ikke lese seg til. Den må trenes opp og handler om å sette teori ut i praksis og å forstå og samhandle med mennesker på en hensiktsmessig og god måte.

Denne kompetansen ga barnehagelærerne økt trygghet på hvordan de kunne jobbe forebyggende og avdekke seksuelle overgrep. På den annen side er det krav, blant annet i rammeplanen, om at profesjonsutøveren skal utøve faglighet og skjønn i de konkrete situasjonene hvor de kommuniserer med barn om seksualitet og seksuelle overgrep. Denne kommunikasjonen må skje ut fra den konkrete barnegruppen og det konkrete barnet. For at bruk av et verktøy skal gi reell kompetanseheving, må kunnskapen kunne benyttes også uavhengig av bruken av verktøyet og gi profesjonsutøvere en mer varig trygghet i arbeidet med disse temaene, sett ut fra det enkelte individets og gruppens behov.

Funnene mine viser at barnehagelærerne opplevde avmakt når de skulle arbeide med barns seksualitet. De opplevde å ha lite kunnskap om temaet og følte seg utilstrekkelige når de skulle møte barnas seksuelle utvikling og seksuelle leker.

Bidrar til usikkerhet

Samtaleverktøyet bygger på et fagdokument der det står at barn ikke skal undervises om voksenseksualitet og forplantning for å kunne gjenkjenne seksuelle overgrep. Jeg mener at fagdokumentet assosierer barns seksualitet med voksenseksualitet. Barnehagelærerne jeg intervjuet, opplevde at verktøyet hadde et innhold som la vekt på å snakke med barna om det som ikke var lov. Verktøyet vier imidlertid også oppmerksomhet mot gode erfaringer, følelser, hemmeligheter og kilefølelsen, som skal markere en kontrast til det som ikke er lov. På spørsmål om de jobbet med barns normale seksuelle utvikling i verktøyet, sa en dem:

«Det er mest fokus på det som ikke er lov, i verktøyet. I første filmen snakker de om kilefølelsen og hva som er en god hemmelighet. Det har aldri vært jobbet med barns seksuelle utvikling så lenge jeg har jobbet som pedagog.»

Jeg mener det er bekymringsfullt at de som skal bruke et slikt verktøy, ikke har grunnleggende kunnskap om barns seksualitet og utvikling. Det gir en uheldig slagside. I intervjuene fikk jeg blant annet høre utsagn fra en barnehagelærer om at et barn hadde sagt noe om pappas kjønnsorgan, og at de ble bekymret. Det er greit å undre seg og stille spørsmål, men når normal atferd fører til mistanke om seksuelle overgrep, blir jeg forbauset. Et slikt ensidig perspektiv kan føre til at barns forhold til sin egen kropp påvirkes negativt, og at verktøyet på denne måten bidrar til usikkerhet, både hos barn og ansatte. Barnets utsagn tolkes inn i en seksuell ramme som samtaleverktøyet gir voksne, som med sin definisjonsmakt leter etter det som er korrekt (Skau, 2017). Her er det barnehagelærerens forforståelse som ikke bare legger grunnlag for en konstruksjon av virkeligheten, men også legger føringer for hvordan barn oppfattes og deretter møtes. Spørsmålet er om barnets utsagn kunne ha vært tolket annerledes. Kan det være noe annet? Hvordan man reagerer, avhenger av kunnskap, ferdigheter og holdninger (Skau, 2017).

Barnehageansatte bør ha kunnskap om at barn kan komme med utsagn om kjønnsorganer eller ha en seksuell atferd uten at det er mistenkelig eller at det «er noe» i det. Vi må være bevisst på at det er små barn man har med å gjøre. Selv om barnet kan si noe om tissen til pappaen sin, er det ikke sikkert at det er snakk om seksuelle overgrep. I den daglige samtalen kan barn si mye forskjellig som en blir nysgjerrig på. I en konstruert setting, som i en samling med mål om å avdekke overgrep, vil det som kommer frem, kunne tolkes annerledes ut fra de rammene som er satt.

Avvik eller naturlig utvikling

Barnehagelærerne fra masteroppgaven erfarer at samtaleverktøyet Kroppen er min gir dem trygghet og kompetanse om språk og begreper om kroppen, men at dette er mest koblet til avvik – det som ikke er lov – og seksuelle overgrep. På oppfølgingsspørsmål om de jobber noe med hvordan barn blir til, var svaret:

«Nei, det snakker vi faktisk ikke om, litt rart siden filmene er veldig direkte. Men ingen filmer om hvordan barn blir til, dette er nesten mer tabu for folk. Tenk hvis barnet mitt kommer hjem og spør hvordan jeg ble til? Det burde vært en del av første film. Det er jo helt naturlig, skal det være naturlig å snakke om onkel som skal leke tissen-leker, tåler de det også.»

Flere opplever at det er skummelt å snakke om seksualitet, og at det blir skummelt fordi det ikke er en naturlig tilnærming til seksualitet i verktøyet. Har ikke de ansatte kunnskap om barns seksuelle utvikling, får heller ikke barna nødvendig veiledning og støtte i sin utvikling. Samtaler i barnehagen om seksualitet, kropp og følelser – hvor ansatte har grunnleggende kunnskap om dette – kan hjelpe barn med å bli trygge på og sette grenser for sin egen kropp. Samtaler som retter seg mot det negative og ulovlige, vil kunne føre til det motsatte. I min studie beskrev barnehagelærerne, i likhet med andre studier, at tolkningen av barns seksuelle lek er preget av en nølende, mistenksom og usikker holdning, til tross for at de ønsker å anerkjenne barns seksualitet (Balter mfl., 2016; Brouskeli & Sapountzis, 2017). Filosof og idehistoriker Michel Foucault (1995) er kjent for sitt maktbegrep og perspektiver på styrings- og sannhetsregimer. Det motsatte av makt er avmakt. Barn er maktesløse og har lite innflytelse over de ansattes makt til å definere og tolke deres atferd. Forholdet mellom barn og voksne er asymmetrisk, og barn kan være hjelpeløse når det kommer til beslutninger som får konsekvenser for deres liv.
Foucault (1995) beskrev at det vestlige samfunnets sannhetsregime kommer til uttrykk gjennom hvordan vi snakker om seksualitet. Seksualitet blir gitt mening som kilde til mulige farer og overgrep. Denne diskursen utelukker en forståelse av de positive aspektene ved menneskers seksualitet. Kan det tenkes at forebyggingsperspektivet i samtaleverktøyet Kroppen er min kombinert med det Foucault beskrev som en seksualitet med et fiendtlig menneskesyn, kan ha resultert i overgrepsfrykt? Med dette perspektivet kan det være at barns forhold til sin egen kropp påvirkes negativt, og at fokuset i verktøyet bidrar til usikkerhet. Kanskje blir også de ansatte påvirket til å bli mer bekymret for og oppmerksom på seksuelle uttrykk hos barn.

Barns naturlige seksualitet

En barnehagelærer opplevde at barna lekte seksuelle utforskningsleker med jevnaldrende, og reagerte på denne leken: «Noen ganger kommer jeg brått på barn som har tatt av seg tøyet, og sier at barna må ta på seg tøyet og leke det hjemme.» Hva gjør at vi begrenser det seksuelle rommet? Samtaleverktøyet tematiserer en voksen seksualitet og kan derfor oppleves som skummelt, ifølge mine informanter. Det er problematisk. I en barneverden er det naturlig at det kribler i kjønnsorganet, og at en er nysgjerrig på kroppen, og vil utforske det med jevnaldrende (Langfeldt, 2000). Når man da setter dette inn i en voksen kontekst, blir alt unormalt. Når to barn står nakne, er det ingen voksen seksualitet i det. De utforsker kropp, og det er en naturlig del av utviklingen.
«Barna viser rumpa til hverandre. Da har vi sagt at om barnet ikke vil det, så må de stoppe. Da pleier vi å spørre én og én om de egentlig vil leke den leken. Da kommer det ofte frem at de ikke vil det, og da snakker vi med barna om at dette er en lek vi ikke gjør her. Vi sier til barna at kanskje de kan leke det en annen plass, men ikke i barnehagen.»

Flere av barnehagelærerne fortalte at de veiledet barn til å leke seksuelle leker hjemme, uten å gå nærmere inn på hvorfor det ikke var greit å leke på den måten i barnehagen. Om barn får en oppfattelse av at det å være nysgjerrige på andres kropper ikke er ønsket oppførsel, kan det tenkes at de kan føle skam, selv om det ikke er personalets intensjon. Det kan tenkes at det dermed blir vanskelig for barna å stille spørsmål om seksualitet når de ansatte avviser denne leken. Barn trenger å vite navn på kjønnsorganer og kropp, og de trenger ord for seksuelle følelser og atferd. Språket skal ikke gi negative assosiasjoner (Vildalen, 2014).

Aldersadekvat kunnskapsformidling

Psykolog og sexolog Stephane Vildalen hevder at når barns seksuelle uttrykk avvises og ignoreres, er det på den ene siden med på å gjøre veien til glede og seksualitet lang (2014). På den annen side hindrer denne usynliggjøringen oss i å oppdage barn som lever med seksuelle overgrep. Hun hevder at vi må forstå seksualitet ut fra et utviklingsperspektiv, at vi må anerkjenne at seksualiteten er en del av livet – fra tidlig barndom til død, og at dette perspektivet kan bidra til god kunnskapsformidling om kropp, seksualitet og seksuelle følelser. Ifølge Vildalen har tilknytningspersoner og omsorgsgivere et ansvar for å gi barn et språk som de både kan bruke for å forstå seksualitet og bruke i relasjon med andre. Videre forklarer hun at aldersadekvat og god kunnskapsformidling kan være et godt utgangspunkt for å utvikle en positiv selvforståelse. Dette kan gjøre barn rustet til å sette grenser for seg selv og sin egen kropp og til å respektere andres grenser. Pedagog og sexologrådgiver Margrete Wiede Aasland hevder at barn og unge som kan identifisere følelser uten å bli skamfulle, som har erfaring med å snakke om seksualitet, og som kjenner kroppen sin, er bedre til å sette grenser for seg selv og tør å fortelle om seksuelle overgrep hvis det pågår (2014). Videre sier hun at man må vite hva som er normalt, for å forstå at noe er galt. Vildalen (2014) hevder at det å akseptere og anerkjenne barns utprøving av seksualitet i barnehagen (så sant ikke utprøving er til skade for andre barn) og å formidle aldersadekvat kunnskap om disse temaene kan være viktige bidrag i arbeidet med å forebygge seksuelle overgrep mot barn.

Det er utfordrende å definere hva som er vanlig seksuell atferd hos barn – det er svært individuelt. Likevel kan en se hvilke seksuelle uttrykk som opptrer mer og mindre sjeldent, og hva som er tegn på at noe er galt. Om de ansatte har kunnskap om de alderstypiske tegnene når det kommer til seksuell utvikling hos barn, vil de ha bedre forutsetninger for å kunne skille mellom naturlige seksuelle handlingsmønstre og noe som kan være et uttrykk for at barnet har vært utsatt for en ulovlig handling (Vildalen, 2014).

Barnehagen som en trygg arena

Manglende kunnskap om barns seksualitet er problematisk fordi deres naturlige seksualitet dermed kan mistolkes. Barns seksualitet er en oppøvelse til seksualitet som en nærhetsutøvelse og utforskning av egne grenser. På denne måten lærer barn av erfaringer de gjør i samspill med andre, mer enn å lære gjennom en ny forståelse. Utdanningsforskeren Gert Biesta beskriver barns seksuelle lek som deres respons eller forsøk på å rekonstruere inntrykk eller kunnskap om seksualitet, uttrykt gjennom lek og ikke gjennom en imitasjon av handlinger barnet ikke har forutsetninger for å forstå (2006). Det er større sjanse for at barn forteller om seksuelle overgrep om man normaliserer, opplyser barnet om det som er fint, gjør det trygt på sin egen kropp og lar barnet erfare å utforske hverandres kropper med jevnaldrende på en trygg arena i barnehagen. Den ansatte må «puste med magen», glede seg over det som skjer, sammen med barna og samtidig korrigere det som ikke bør skje. Det kan tenkes at det vil gi barna nyanser. Når barna har erfaring med det som anses som «sunn» eller godtatt seksuell utfoldelse, vil de lettere forstå hva som ikke er lov. Dette betyr ikke at personalet ikke skal være oppmerksom på om barnet er utsatt for noe, eller at dette ikke skal bli tatt på alvor og bli tatt tak i. Likevel skal ikke barnet bli møtt av negative reaksjoner som kan føre til skyld og skam. Manglende kompetanse om barns naturlige seksualitet kan føre til at den blir mistolket, og at noe som vekker bekymring og stoppes, egentlig bare er en del av en sunn utvikling – men at det er de ansatte som tolket leken som seksuell. Da er det forståelsen og tolkningen som skaper risiko, ikke handlingen i seg selv. For å overleve er mennesker avhengige av hverandre – av psykisk nærhet og fysisk kontakt. Seksualitetens hovedfunksjon er å danne relasjoner som sikrer overlevelse i form av ivaretakelse, god psykisk og fysisk helse og produksjon av nye generasjoner. Seksualitet er en medfødt egenskap; likevel er seksualitetens utviklingsmessige og relasjonelle perspektiver et ikketema i de fleste sammenhenger, slik det for eksempel er i samtaleverktøyet Kroppen er min.

Konsekvenser av bruken

Flere av barnehagelærerne fortalte at barna i mindre grad lekte seksuelle leker i barnehagen etter bruken av samtaleverktøyet. En barnehagelærer forklarte: «Det har vært lite seksuell lek den siste tida, vi hadde mer før.» Dette er i tråd med Langfeldt (2000), som hevder at barn i dag blir styrt mer av voksne, noe som ikke var vanlig tidligere. Kan det tenkes at leken uteblir, siden barna blir veiledet til å leke den seksuelle leken hjemme, og på grunn av samtaleverktøyets oppmerksomhet mot alt som ikke er lov? I mine funn opplever barnehagelærerne at de trenger et verktøy for å bli trygge i det forebyggende arbeidet mot seksuelle overgrep. Da stiller jeg spørsmålet: Hvem definerer hva som er normal og unormal seksualitet hos barn? Hvis barnehagelærerne er utrygge på barns seksualitet og allikevel gjennomfører samlingene, er det en risiko for at de har definert hva som er sunt og usunt. Dette kan påføre barn skam.
En barnehagelærer opplevde endringer hos barna i relasjon til sin kropp etter bruken av verktøyet:

«Jeg har sett endringer mest de ukene vi har samling, ved at barn har sagt: ‘Noen barn vil se på tissen min’ og ‘jeg vil gå alene på doen’. Barna viser at de er mer bevisst på grenser, og at det er ikke greit at noen kikker under doen. Barna har blitt mer bevisst på at når de skal kle av seg, så vil de gå inn på eget rom, for de vil ikke at alle skal se på.»

Det er en del av barns seksuelle utvikling å være nysgjerrig på hverandres kropper – de sammenligner seg med andre og utforsker hvordan kropper ser ut. Gjennom seksuelle leker kan barn lære seg å lese andres signaler og grenser, respektere disse grensene, sette egne grenser, vise empati og glede. Dermed gis barn mulighet til å utvikle en sunn og god seksuell helse. En bevissthet rundt grenser, respekt for egen og andres kropper, hva en liker og ikke liker, kan bidra til en forståelse av seksualitet som favner undersøkelse, lyst og glede (Skarpsno, 2013). Derfor er det viktig at det er en felles forståelse i barnehagen om hva som er normalt og ikke normalt, slik at personalet ikke skaper frykt. Ved å bruke forebyggende verktøy legger man til rette for en arena hvor barn får mulighet til å komme med spørsmål og fortelle om sine egne erfaringer. Det fordrer at barnehagelærerne er klar over hvordan de skal stille de rette åpne spørsmålene for å få den informasjonen de er ute etter. I masteroppgaven kommer det frem at det er mye usikkerhet i disse barnesamtalene. I et oppfølgingsspørsmål om hvordan barnas bekymrende utsagn blir ivaretatt i samlingene, svarte en barnehagelærer:

«Når barn har sagt noe i samlingen, da har vi opplevd at barna har kommentert i etterkant. Vi har opplevd at barn har gått hjem og fortalt foreldre hva som har blitt sagt av andre barn. Når foreldre spør, kan vi ikke si noe på grunn av taushetsplikten.»

Flere fortalte at de hadde opplevd at barn som snakket foran de andre barna i samlingen, utviste en utrygghet. Da blir barnets og barnets families omdømme satt på spill. Barnets rett til personvern presiseres i barnekonvensjonen (2003), og dette er en utfordring å ivareta når barnehager bruker samling som metode. Når barn oppfordres til å fortelle om intime helseopplysninger i plenum, kan det nettopp spres til offentligheten. Samtidig er det en veldig krevende situasjon for små barn å måtte snakke om disse tingene i barnegruppen dersom de faktisk har opplevd overgrep. Jeg stiller meg derfor kritisk til at barnehagene tar i bruk et slikt verktøy, uten å sikre at barnehagelærere på forhånd har kunnskap om det som er normal seksuell utvikling hos barn. Ingen av barnehagelærerne som var med i masteroppgaven, hadde erfaring med at barn forteller om seksuelle overgrep ved hjelp av verktøyet.

«Du vet at du har meldeplikt til barnevernet, det skal jo stå hva du har sagt i barnesamtalene. Helt ærlig så ser jeg at jeg gjør feil hver gang.»

Usikkerhet rundt meldeplikt

Samtaleverktøyets rammer vektlegger at man skal avdekke seksuelle overgrep. Legger verktøyet et for stort ansvar over på profesjonen for å avdekke det? Er det egentlig hensikten? Det er ikke barnehagelærernes jobb å avdekke seksuelle overgrep. Den profesjonelle må vurdere grundig om det er nok til å melde inn bekymring til barnevernet eller politiet og kjenne godt til opplysningsplikten. Flere fortalte at det var blitt gjort mange feilvurderinger i samtalene de hadde hatt med barn. En barnehagelærer opplevde at et barn hadde sagt et konkret utsagn.

«Barnet sa: ‘Jeg må ta på tissen til pappa og pappa på min’. Observatøren skriver ned det som sies. Da svarte jeg barnet at det var bra barnet fortalte, og at vi skulle snakke mer om det etterpå. Vi fulgte veldig opp den biten så barnet ikke skulle snakke høyt foran de andre barna, så da sendte vi de andre barna ut og tok barnet med inn på et rom.»

I dette tilfellet gjentok barnet bare det samme utsagnet som var blitt sagt i samlingen. Barnehagelæreren opplevde at det ikke var nok til å melde, og at barnet skulle følges opp i neste samling.

Saken ble fulgt opp igjen i neste samling med en barnesamtale. Vi er alltid to, en som skriver, og en som spør. Dette barnet var vi usikre på, vi trodde ikke barnet fant det på. Endte opp med at vi ikke hadde nok til å melde det videre.»

I barnesamtalene gjentok barnet fremdeles det samme som tidligere. Barnehagelæreren kontaktet barnevernet anonymt for å drøfte saken. «I anonym drøfting med barnevernet sa de at vi måtte melde. Men etter at styrer hadde pratet med en i BTI (Bedre tverrfaglig innsats), valgte vi å vente til vi hadde mer kjøtt på beina, skrive ned og følge med. Veien videre i denne saken er at vi må vente på neste bolk med gruppesamling om kroppen min i løpet av høsten for å sjekke ut om det kommer mer da.» Barnehagelærerne fikk råd om å melde ifra av barnevernet, men BTI rådet dem til å innhente mer dokumentasjon og skrive mer ned. Alle informantene opplevde at de hadde flere barnesamtaler nå enn tidligere, men at når de først meldte inn bekymring, fikk de oftest beskjed om å hente inn mer informasjon, og at saker som ble meldt inn, som regel ble henlagt.

Barnehageansatte har opplysningsplikt hvis det er mistanke om mishandling eller seksuelle overgrep (Barnehageloven, 2005, § 46). Herunder ligger en forpliktelse om å melde fra om sine bekymringer og dele opplysninger med barnevernet. Fører verktøyets syn på seksualitet til at det som er normalt, blir definert som unormalt? Og blir personalet for opptatt av å avdekke? Problemet er at verktøyet griper inn i barnehagens praksis på en uheldig måte og påfører profesjonen et ansvar den verken skal ha eller har nok kunnskap om.

Det er en del av barns seksuelle utvikling å være nysgjerrig på hverandres kropper – de sammenligner seg med andre og utforsker hvordan kropper ser ut.

Kan verktøyet bli en hvilepute?

Verktøyet har størst fokus på at barn skal verbalisere at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Samtidig bør en være bevisst på at barns smerteuttrykk også signaliseres i atferd med kroppen ved for eksempel at barn trekker seg unna. Den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty (1994) forklarer at det må være gjentagende atferd over tid i måten barnet uttrykker sine følelser på kroppslig, for at det skal vekke bekymring.

Barnehagelærerne fortalte om en sterk tematisering rundt avdekking under arbeidet med verktøyet. Da kan de fort finne ting som ikke fins, men samtidig er de usikre på om de overser signaler på overskridende seksuell atferd. Når barnehagelærere kun arbeider med temaet i den perioden de bruker verktøyet, blir det en fare for at det kan bli en hvilepute, slik at forebyggings- og avdekkingsarbeidet ellers blir lidende. For et barn er det kjempevanskelig å skulle fortelle om overgrep i en konstruert samling hvor de får informasjon om at det ikke er lov. Ofte har barnet en nær relasjon med den voksne som er overgriper, og ønsker å beskytte overgriperen av mange ulike grunner, for eksempel at barnet har blitt truet.

Avmakt og tilfeldigheter

Funnene mine viser at barnehagelærerne opplevde avmakt når de skulle arbeide med barns seksualitet. De opplevde å ha lite kunnskap om temaet og følte seg utilstrekkelige når de skulle møte barnas seksuelle utvikling og seksuelle leker. De ansatte fikk altså en frykt for å forholde seg til seksualitetsperspektivet. Det er behov for mer kompetanse omkring seksualitet og konkrete redskaper for å håndtere bekymringssituasjoner i det daglige arbeidet. I masteroppgaven fremgår det at hvordan barn blir ivaretatt ved mistanke om seksuelle overgrep, er tilfeldig og avhengig av engasjement hos enkeltpersoner. Det er derfor urovekkende at det ikke finnes noen nasjonale føringer for hvordan slik virksomhet skal foregå, og at barnehagelærerne mener at de ikke har nok kunnskap om temaet. Det er ikke blitt forsket på bruken av forebyggingsverktøy mot seksuelle overgrep i Norge. For at slike verktøy skal kunne brukes på en ansvarlig og trygg måte, må forskning på bruken av dem ligge i bunn, og barnehagelærere må ha den riktige kunnskapen. Først da kan de snakke med barn om dette sensitive temaet. Kroppen er min inngår i en «bekymringsindustri» som næres av problemer, hvor fokuset er å se farer overalt. Ofte behandles alle slags farer med samme verktøy. En opplagt risiko med å se problemer overalt er at de virkelige problemene kan bli oversett. Måten Kroppen er min brukes på i barnehagen, kan føre til at normal seksuell utvikling blir definert som unormal. Alle verktøy har styrker og svakheter. Min påstand er imidlertid at de beste verktøyene er de som utvikles over tid, basert på erfaring og innsikt. Da er skylappene av, og man er åpen for at enhver teori og verktøy har sine forbedringspotensial.

Card image cap

Gjør som 4000 andre fornøyde barnehagefolk, tegn et abonnent på Barnehagefolk
og få tidsskriftet i posten.
(Du får alle nummerne for inneværende år ved
tegning av abonnement)

Abonner på Barnehagefolk